Неділя, 11.04.2021, 12:17
Відділ культури, молоді та спорту Гощанської районної державної адміністрації
Вітаю Вас Гість | RSS

Меню сайту
.

Про нас пишуть

Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 72
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

VII. ОРГАНИ ПРОФСПІЛКИ

Стаття 69. Вищим органом Профспілки є з’їзд.

З’їзд скликається за ініціативою ЦК, президії ЦК або за рішенням не менше ніж однієї третини комітетів регіональних організацій.

Повноваження з’їзду:

затверджує порядок денний та регламент роботи з’їзду;

заслуховує і затверджує звіти мандатної комісії, Центрального комітету, ревізійної комісії про роботу, проведену у звітному періоді, дає оцінку їх діяльності;

затверджує Статут Профспілки, зміни й доповнення до нього, положення про ревізійну та мандатну комісії;

визначає чергові завдання і приймає програму дій Профспілки;

затверджує повноваження членів Центрального комітету та ревізійної комісії, делегованих організаціями Профспілки, обирає мандатну комісію Профспілки та її голову;

обирає та звільняє голову Профспілки і його заступника(ів);

визначає розміри відрахувань профспілкових внесків для фінансування діяльності Центрального комітету Профспілки, підтримки загальнопрофспілкових заходів, приймає рішення про створення фондів;

обирає делегатів на з’їзд Федерації профспілок України;

делегує або визначає порядок делегування представників Профспілки до керівних органів Федерації профспілок України та до міжнародних профспілкових об’єднань;

заслуховує повідомлення мандатної комісії, приймає відповідні рішення;

приймає рішення з приводу звернень, апеляцій організацій Профспілки до з’їзду;

розглядає і приймає рішення з інших питань статутної діяльності Профспілки;

може делегувати окремі повноваження Центральному комітету Профспілки.

Стаття 70. У період між з’їздами вищим виборним органом Профспілки є Центральний комітет Профспілки (ЦК Профспілки). Членами Центрального комітету за посадою є голова Профспілки та його заступник(и).

Повноваження Центрального комітету:

здійснює заходи щодо реалізації стратегічних завдань Профспілки, виконання норм Статуту, рішень з’їзду;

визначає завдання Профспілки на поточний момент, коригує напрями й тактику дій залежно від соціально-економічної та політичної ситуації;

приймає рішення про скликання з’їзду, затверджує дату його проведення і порядок денний, норми представництва делегатів за кількісним та якісним складом, порядок їх обрання, попередньо розглядає проекти документів, що виносяться на з’їзд;

розробляє і затверджує бюджет Профспілки та звіт про його виконання; встановлює розмір та порядок перерахування внесків на забезпечення статутної діяльності Профспілки, визначає структуру та асигнування на утримання апарату ЦК профспілки;

володіє, користується, розпоряджається профспілковим майном, здійснює заходи для його ефективного використання;

приймає рішення про утворення постійних, тимчасових комісій, галузевих секцій, інспекцій та ін. Затверджує їх персональний склад, положення про них, інші нормативні документи (інструкції) тощо. До роботи в комісіях, секціях, інспекціях можуть залучатися профспілкові працівники та активісти з організацій Профспілки;

обирає президію, затверджує структуру Профспілки, заслуховує інформацію про роботу президії і постійних комісій Центрального комітету;

заслуховує інформацію керівників організацій Профспілки про виконання ними рішень виборних органів Профспілки;

здійснює контроль за виконанням галузевих угод; приймає заяви і звернення до відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування, домагається реалізації висунутих вимог і пропозицій;

організовує поточну діяльність Профспілки, координує роботу регіональних, територіальних, первинних організацій Профспілки;

приймає рішення щодо колективних дій організацій Профспілки на захист прав та інтересів її членів, організовує проведення відповідних заходів;

скасовує постанови, прийняті президією ЦК, виборними органами нижчих за рівнем організацій Профспілки, які не відповідають законодавству, Статуту Профспілки, рішенням її органів;

організовує навчання профспілкових кадрів та активу, надає організаціям Профспілки методичну, правову та іншу допомогу з питань організації їх діяльності;

заслуховує повідомлення мандатної комісії з приводу змін у складі Центрального комітету і ревкомісії, виводить членів Центрального комітету та ревізійної комісії у разі дострокового припинення їх повноважень та затверджує повноваження членів Центрального комітету та ревізійної комісії, делегованих організаціями Профспілки на їх місце;

затверджує зміни і доповнення до Статуту Профспілки;

обирає делегатів на з’їзд Федерації профспілок України, делегує представників Профспілки до виборних органів ФПУ, міжнародних профспілкових та інших громадських організацій;

звільняє та обирає голову Профспілки і його заступника(ів) відповідно до абзацу 2 статті 43 цього Статуту;

розглядає та приймає рішення з інших питань діяльності Профспілки, за винятком тих, які належать виключно до компетенції з’їзду;

може делегувати президії ЦК частину своїх повноважень.

Стаття 71. Формами роботи ЦК є пленарне засідання (пленум) і робота у комісіях.

Пленуми ЦК Профспілки проводяться при необхідності, але не рідше одного разу на рік. Пленум є правомочним за умови участі в ньому більше половини членів ЦК. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні.

Стаття 72. У період між пленумами ЦК керівництво діяльністю Профспілки здійснює президія ЦК, яка формується з його членів, є йому підзвітною та підконтрольною.

До складу президії ЦК входять за посадою голова Профспілки та його заступник(и).

Засідання президії проводяться у разі необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання президії правомочне при участі в ньому більше половини членів президії. Засідання президії очолює голова Профспілки, один з його заступників або, за їх відсутності, член президії, обраний на засіданні.

Повноваження президії ЦК Профспілки:

визначає позицію Профспілки та проводить організаційні заходи щодо захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів її членів;

готує пропозиції для розгляду на пленумі, з’їзді з питань, пов’язаних з реалізацією завдань Профспілки;

розглядає проекти галузевих угод між Профспілкою та соціальними партнерами згідно з чинним законодавством України, інших угод, спрямованих на соціально-економічний захист членів Профспілки, контролює їх виконання;

контролює включення регіональними, територіальними і первинними організаціями Профспілки основних показників Генеральної та галузевих угод до колективних договорів;

приймає рішення про проведення масових акцій Профспілки;

розглядає пропозиції і приймає рішення про звернення до органів державної влади, місцевого самоврядування з питань забезпечення дотримання прав найманих працівників, внесення змін до законодавства чи прийняття нових актів, спрямованих на посилення соціального захисту;

вносить пропозиції до ЦК щодо делегування представників до виборних органів Профспілки та ФПУ, органів управління соціальних страхових фондів, у яких згідно з чинним законодавством передбачається участь профспілок;

забезпечує координацію дій всіх організацій Профспілки, їх виборних органів, вивчає їх практику роботи та поширює позитивний досвід;

організовує навчання профспілкових кадрів та активу;

приймає рішення про проведення розширеного засідання президії, скликання Центрального комітету, визначає їх дату та порядок денний;

приймає рішення про створення, ліквідацію, реорганізацію підприємств, установ, організацій, утворених при Профспілці згідно із законодавством, затверджує їх статути та вносить зміни до них, визначає порядок розподілу коштів, отриманих від їх виробничої діяльності, призначає на посади та звільняє з роботи керівників утворених юридичних осіб;

розглядає і затверджує бюджет ЦК Профспілки на поточний рік та звіт про його виконання, визначає асигнування на утримання апарату ЦК Профспілки, затверджує штатний розклад;

розпоряджається коштами в межах асигнувань, визначених бюджетом; контролює своєчасність та повноту надходження відрахувань профспілкових внесків від організацій Профспілки; вивчає причини несплати профспілкових внесків, вносить пропозиції щодо їх усунення. Встановлює термін погашення боргу зі сплати профспілкових внесків.

При подальших порушеннях фінансової дисципліни організацією вносить пропозицію до ЦК Профспілки щодо виключення її з Профспілки;

запроваджує відзнаки Профспілки, затверджує положення про них;

приймає рішення стосовно нагородження профспілковими відзнаками, вносить клопотання про нагородження членів Профспілки державними, відомчими нагородами та відзнаками ФПУ;

розглядає та приймає рішення з питань, пов’язаних з реалізацією права власності на профспілкове майно, визначає порядок управління ним;

призупиняє або відміняє дію постанов, рішень організацій Профспілки, які прийняті з порушенням чинного законодавства, Статуту, рішень з’їзду, пленумів ЦК Профспілки;

розглядає інші питання діяльності Профспілки, якщо вони не є виключною компетенцією з’їзду або Центрального комітету.

Стаття 73. Вищою посадовою особою Профспілки є голова Профспілки, який обирається з’їздом, конференцією на термін п’ять років. Голова підзвітний з’їзду, а в період між з’їздами – Центральному комітету, президії ЦК Профспілки.

Головою Профспілки може бути обраний громадянин України, який має вищу освіту, є членом Профспілки.

За посадою голова Профспілки є делегатом з’їзду Профспілки, головою Центрального комітету та президії Центрального комітету Профспілки.

Після досягнення пенсійного віку особи, що займають посади голови та заступника голови Профспілки, можуть перебувати на посаді не більше одного терміну.

Як виняток, голова, заступник(и) голови Профспілки після досягнення віку, передбаченого абзацом 4 цієї статті, має право завершити термін свого перебування на посаді.

Заступник(и) голови Профспілки обираються з’їздом на термін п’ять років.

За посадою заступник(и) голови Профспілки є делегатами з’їзду Профспілки, заступником(ами) голови Центрального комітету Профспілки.

Заступник(и) голови Профспілки підпорядковуються голові Профспілки. У разі відсутності голови Профспілки за його розпорядженням один з них виконує його обов’язки.

Звільнення з посади голови Профспілки і його заступника(ів) здійснюється відповідно до статті 43 цього Статуту.

Голова Профспілки та його заступник(и) не можуть входити до складу виборних органів політичних партій і рухів.

Стаття 74. Повноваження голови Профспілки:

організовує та спрямовує діяльність організацій Профспілки на виконання статутних завдань, рішень з’їзду, пленуму та президії ЦК, збереження єдності Профспілки;

представляє без довіреності Профспілку в державних органах, органах місцевого самоврядування, у судах, у взаємовідносинах з роботодавцями та їх об’єднаннями, у громадських організаціях, у засобах масової інформації, у міжнародних організаціях і може вдаватися до будь-яких дій в інтересах Профспілки, якщо це не суперечить законодавству;

підписує Генеральну угоду, укладає галузеві угоди із соціальними партнерами Профспілки, згідно з чинним законодавством України;

організовує навчання профспілкових кадрів та активу, надання практичної допомоги регіональним, територіальним та первинним організаціям, проводить консультації з актуальних питань діяльності Профспілки;

формує виконавчий апарат, регламентує й організовує його роботу, несе відповідальність за її ефективність, приймає на роботу і звільняє з роботи працівників апарату;

приймає рішення про скликання засідання президії ЦК, організовує підготовку необхідних до розгляду матеріалів;

головує на засіданні президії та пленумі Центрального комітету, підписує їх постанови, протоколи, рішення тощо;

укладає угоди стосовно інших напрямків діяльності Профспілки;

розглядає скарги та заяви членів Профспілки, приймає щодо них необхідні рішення, веде особистий прийом членів Профспілки;

розпоряджається коштами ЦК Профспілки в межах асигнувань, передбачених бюджетом, здійснює господарську і фінансову діяльність ЦК Профспілки, підписує фінансові документи, видає розпорядження;

несе персональну відповідальність за здійснення повноважень, наданих йому цим Статутом;

укладає колективний договір з апаратом згідно з чинним законодавством України;

вирішує інші поточні питання.

Стаття 75. Апарат ЦК створюється для здійснення організаційного, правового, інформаційного, аналітичного, матеріально-технічного забезпечення діяльності виборних органів Профспілки.

Апарат формує голова Профспілки з числа спеціалістів, які мають відповідну освіту та професійну підготовку.


Карта
Форма входу
Пошук
Календар
«  Квітень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Архів записів
КРАСНОСІЛЬСКІ ВІТРЯКИ
Всеукраїнський фестиваль
народної творчості, історії
та побуту

http://krasnosilvit.at.ua
Copyright MyCorp © 2021
Зробити безкоштовний сайт з uCoz